ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3


ΚΑΤΑΙΩΑΝΝΗΝ3

1ἮνδὲἄνθρωποςἐκτῶνΦαρισαίων,Νικόδημοςὄνομααὐτῷ,ἄρχωντῶνἸουδαίων· 2οὗτοςἦλθενπρὸςαὐτὸννυκτὸςκαὶεἶπεναὐτῷ·Ῥαββί,οἴδαμενὅτιἀπὸθεοῦἐλήλυθαςδιδάσκαλος·οὐδεὶςγὰρ[1]δύναταιταῦτατὰσημεῖαποιεῖνἃσὺποιεῖς,ἐὰν μὴᾖὁθεὸςμετ’αὐτοῦ。 3選項 [B]ἀπεκρίθηἸησοῦςκαὶεἶπεναὐτῷ·Ἀμὴνἀμὴνλέγωσοι,ἐὰνμήτιςγεννηθῇἄνωθεν,οὐδύναταιἰδεῖντὴνβασιλείαντοῦθεοῦ。 4λέγειπρὸςαὐτὸν[中]ὁΝικόδημος·Πῶςδύναταιἄνθρωποςγεννηθῆναιγέρωνὤν;μὴδύναταιεἰςτὴνκοιλίαντῆςμητρὸςαὐτοῦδεύτερονεἰσελθεῖνκαὶγεννηθῆναι5研究[D]ἀπεκρίθηἸησοῦς·Ἀμὴνἀμὴνλέγωσοι,ἐὰνμήτιςγεννηθῇἐξὕδατοςκαὶπνεύματος ,οὐδύναταιεἰσελθεῖνεἰςτὴνβασιλείαντοῦθεοῦ。 6τὸγεγεννημένονἐκτῆςσαρκὸςσάρξἐστιν,καὶτὸγεγεννημένονἐκτοῦπνεύματοςπνεῦμάἐστιν。 7μὴθαυμάσῃςὅτιεἶπόνσοιΔεῖὑμᾶςγεννηθῆναιἄνωθεν。 8τὸπνεῦμαὅπουθέλειπνεῖ,καὶτὴνφωνὴναὐτοῦἀκούεις,ἀλλ’οὐκοἶδαςπόθενἔρχεταικαὶποῦὑπάγει·οὕτωςἐστὶνπᾶςὁγεγεννημένοςἐκτοῦπνεύματος。 9ἀπεκρίθηΝικόδημοςκαὶεἶπεναὐτῷ·Πῶςδύναταιταῦταγενέσθαι; 10ἀπεκρίθηἸησοῦςκαὶεἶπεναὐτῷ·ΣὺεἶὁδιδάσκαλοςτοῦἸσραὴλκαὶταῦταοὐγινώσκεις; 11ἀμὴνἀμὴνλέγωσοιὅτιὃοἴδαμενλαλοῦμενκαὶὃἑωράκαμενμαρτυροῦμεν,καὶτὴνμαρτυρίανἡμῶνοὐλαμβάνετε 。 12εἰτὰἐπίγειαεἶπονὑμῖνκαὶοὐπιστεύετε,πῶςἐὰνεἴπωὑμῖντὰἐπουράνιαπιστεύσετε; 13καὶοὐδεὶςἀναβέβηκενεἰςτὸνοὐρανὸνεἰμὴὁἐκτοῦοὐρανοῦκαταβάς,ὁυἱὸςτοῦ[電子]ἀνθρώπου。 14καὶκαθὼςΜωϋσῆςὕψωσεντὸνὄφινἐντῇἐρήμῳ,οὕτωςὑψωθῆναιδεῖτὸνυἱὸντοῦἀνθρώπου,15ἵναπᾶςὁπιστεύων[f]的ἐναὐτῷἔχῃζωὴναἰώνιον。

16Οὕτωςγὰρἠγάπησενὁθεὸςτὸνκόσμονὥστετὸν[克]υἱὸντὸνμονογενῆἔδωκεν,ἵναπᾶςὁπιστεύωνεἰςαὐτὸνμὴἀπόληταιἀλλὰἔχῃζωὴναἰώνιον。 17οὐγὰρἀπέστειλενὁθεὸςτὸν[H]的υἱὸνεἰςτὸνκόσμονἵνακρίνῃτὸνκόσμον,ἀλλ’ἵνασωθῇὁκόσμοςδι’αὐτοῦ。 18ὁπιστεύωνεἰςαὐτὸνοὐκρίνεται·ὁ[一]δὲμὴπιστεύωνἤδηκέκριται,ὅτιμὴπεπίστευκενεἰςτὸὄνοματοῦμονογενοῦςυἱοῦτοῦθεοῦ。 19αὕτηδέἐστινἡκρίσιςὅτιτὸφῶςἐλήλυθενεἰςτὸνκόσμονκαὶἠγάπησανοἱἄνθρωποιμᾶλλοντὸσκότοςἢτὸφῶς,ἦνγὰρ研究[J]αὐτῶνπονηρὰτὰἔργα。 20πᾶςγὰρὁφαῦλαπράσσωνμισεῖτὸφῶςκαὶοὐκἔρχεταιπρὸςτὸφῶς,ἵναμὴἐλεγχθῇτὰἔργααὐτοῦ· 21ὁδὲποιῶντὴνἀλήθειανἔρχεταιπρὸςτὸφῶς,ἵναφανερωθῇαὐτοῦτὰἔργαὅτιἐνθεῷἐστινεἰργασμένα。

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s