Panalangin Ang Panginoon’s


Kami 002

Image via Wikipedia

Panalangin Ang Panginoon’s

Ating Ama na ka sa langit; pagabalaanon ang iyong Pangalan: Ang iyong kaharian dumating; iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit; Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, bilang namin patawarin ang mga nagkakasala sa sa amin; At humantong sa amin hindi sa tukso, kundi iligtas mo kami sa kasamaan; Para sa Iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan kailan man. Amen.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s