Cầu nguyện của Chúa


Cầu nguyện của Chúa

Cha của chúng tôi, những người nghệ thuật ở trên trời, thần thánh và được Thy Tên; Thy đến vương quốc; Thy sẽ thể hiện dưới đất cũng như trên trời, cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày của chúng tôi; Và tha thứ cho chúng con, như chúng ta tha thứ cho những người chống xâm nhập chúng ta; và dẫn chúng ta không sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ; Đối với các ngươi là vương quốc, và quyền lực, và sự vinh hiển, đời đời. Amen.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s