Ταπεινότητα


Madonna of Humility

Image via Wikipedia

Humility Ταπεινότητα Next » Επόμενη »

The Second Chapter Το δεύτερο κεφάλαιο

Humility Ταπεινότητα

BE NOT troubled about those who are with you or against
you, but take care that God be with you in everything you do. ΔΕΝ
ανησυχεί για αυτούς που είναι μαζί σας ή ενάντια σε σας, αλλά προσέξτε ότι ο
Θεός είναι μαζί σας σε ό, τι κάνετε. Keep your conscience clear and God will protect you, for
the malice of man cannot harm one whom God wishes to help. Κρατήστε
συνείδησή σας σαφές και ο Θεός θα σας προστατεύει, για την κακία του ανθρώπου
δεν μπορεί κανείς να βλάψει τον οποίον ο Θεός θέλει να βοηθήσει. If you know how
to suffer in silence, you will undoubtedly experience God’s help. Εάν
ξέρετε πώς να υποφέρουν στη σιωπή, θα ζήσετε αναμφίβολα τη βοήθεια του
Θεού. He knows when and how to deliver you; therefore, place yourself in His hands, for it is a divine prerogative to help men and free them from all distress. Ξέρει πότε και
πώς να σας παραδώσει? Ως εκ τούτου, αφεθείτε στα χέρια του, γιατί είναι μια
θεϊκή προνόμιο να βοηθήσει τους άνδρες και θα τους ελευθερώσει από όλες
αγωνία.

It is often good
for us to have others know our faults and rebuke them, for it gives us greater
humility. Συχνά είναι καλό για εμάς να έχουμε άλλους να γνωρίζουν λάθη
μας και να επιπλήξει τους, γι ‘αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ταπείνωση. When a man
humbles himself because of his faults, he easily placates those about him and
readily appeases those who are angry with him. Όταν ένας άνθρωπος
ταπεινώνεται, λόγω των σφαλμάτων του, placates εύκολα αυτά γι ‘αυτόν και εύκολα
καθησυχάζει όσους είναι θυμωμένοι μαζί του.

It is the humble
man whom God protects and liberates; it is the humble whom He loves and
consoles. Είναι ο ταπεινός άνθρωπος τον οποίον ο Θεός να προστατεύει και
να ελευθερώνει? Είναι η ταπεινή που αγαπά και κονσόλες. To the humble He
turns and upon them bestows great grace, that after their humiliation He may
raise them up to glory. Για την ταπεινή Γυρίζει και σ ‘αυτούς προσδίδει
μεγάλη επιείκεια, ότι μετά την ταπείνωση τους Μπορεί να τους αναστήσει προς τη
δόξα. He reveals His
secrets to the humble, and with kind invitation bids them come to Him.
Αποκαλύπτει τα μυστικά του στον ταπεινό, και με τις προσφορές ευγενική πρόσκληση
να έρθει σ ‘Αυτόν. Thus, the humble man enjoys peace in the midst of many
vexations, because his trust is in God, not in the world. Έτσι, ο
ταπεινός άνθρωπος απολαμβάνει ειρήνη μέσα από τις πολλές ταλαιπωρίες, γιατί η
εμπιστοσύνη του είναι στο Θεό, όχι στον κόσμο. Hence, you must
not think that you have made any progress until you look upon yourself as
inferior to all others. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να πιστεύετε ότι έχετε
κάνει καμία πρόοδο, μέχρι να δούμε από τον εαυτό σας ως κατώτερη σε όλους τους
άλλους.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s